Menu
Log in

Log in

INFORMARE

cu privire la aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2016/79 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Procedura de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal

Această informare este obligatorie în baza Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate în interesul legitim al nostru și al dumneavoastră în cadrul Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională (APIO, www.apio.ro) pentru:

· Întocmirea unei baze electronice cu date cu caracter personal a membrilor și colaboratorilor asociației. Această bază de date cuprinde următoarele tipuri de informaţii: nume şi prenume, adresa electronică de tip mail, cod numeric personal, date de corespondenţă telefonică sau scrisă, precum şi detalii despre interesele activitaţilor APIO sau a activitaţii individuale în cadrul APIO.

· Întocmirea documentației Financiar – Contabile în condițiile legii și în scop de actualizare a situației financiare a asociației, precum și pentru actualizarea calității de membru sau colaborator al asociației. Pentru realizarea documentelor de tip financiare vor fi solicitate următoarele tipuri de informații personale: nume şi prenume complet, Cod Numeric Personal (CNP), date de contact valide (număr de telefon, adresa de email), precum şi date de corespondenţă (adresă, localitate, judeţ, cod poştal).

- Evaluarea nevoilor și adaptarea mesajelor, resurselor și oportunităților asociației în funcție de caracteristicile membrilor și colaboratorilor. Analiza intereselor fiecărui membru va fi făcută pe baza datelor completate sau actualizate în chestionarul de actualizare a datelor personale prin colectarea datelor de tip profesionale (loc de muncă, poziție profesională, rol profesional, acreditări profesionale).

· Informarea constantă privind activitățile asociației și punerea la dispoziție a materialelor și resurselor disponibile prin intermediul platformelor online a asociației sau prin mesaje livrate personal de către responsabilii cu organizarea administrativă și de conducere a asociației.

· Redactarea și publicarea online a rapoartelor tehnice sau științifice privind activitatea asociației în timp.

Nu vom transfera datele dvs. cu caracter personal către o țară terță sau către o altă organizație internațională. În cazul în care Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională organizează un proiect sau începe o colaborare cu o organizație internațională sau națională, acordul privind împărtășirea datelor personale se va cere înainte de colaborare și va fi realizată în funcție de preferințele fiecărei persoane (ex. se va cere acordul împărtășirii de date pe fiecare categorie din baza de date).

Stocarea DCP

Stocarea datelor cu caracter personal se efectuează pe suport electronic sau pe suport hârtie:

a. Stocarea electronică: arhiva electronică a informațiilor care conțin date cu caracter personal va fi accesată de către angajații care gestionează activitățile administrative ale asociației și responsabilii în funcții de conducere a asociației.

b. Stocarea pe suport hârtie: documentele care conțin date cu caracter personal ale beneficiarilor, sunt stocate prin arhivare, cu respectarea, în ceea ce privește condițiile și termenele de păstrare, a prevederilor în vigoare ale Legii arhivelor naționale.

Prelucrarea datelor va respecta Regulamentul UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Consimțământul dumneavoastră de prelucrare a datelor personale este liber exprimat, iar obținerea lui este demonstrabilă prin înscrisul semnat (scris sau electronic).

În sensul Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date vă facem cunoscute drepturile dvs.:

a. Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale;

b. Dreptul la acces – puteți cere acces la datele dvs. personale;

c. Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;

d. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, printr-un act de voință, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;

e. Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

f. Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim;

g. Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator;

h. Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;

i. Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

j. Dreptul de a nu face obiectul unei prelucrări automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia;

Responsabilitate:

Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a lua decizii în mod automat cu privire la dumneavoastră. Datele dumneavoastră personale au ca durată de stocare timpul necesar pentru scopurile de mai sus și termenele legale de arhivare. Ștergem datele dumneavoastră personale când ne solicitați acest lucru prin cerere scrisă sau electronică, datată și semnată, cu excepția datelor a căror prelucrare și transmitere este impusă de lege, fiind șterse în termenul prevăzut de lege.

Retragerea consimțământului se face la fel de ușor ca acordarea acestuia. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării anterioare a datelor.

Dezvăluim datele dumneavoastră personale autorităților sau instituților publice care ni le solicită, numai în condițiile și limitele legii, respectând secretul profesional și dreptul la intimitate al persoanei. Datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate în străinătate.

Orice informație sau modificare de date personale poate fi solicitată.

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal s-a făcut cu nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

În numele Comitetului Director al APIO,

Constantin Ticu

     Președintele  Asociației de Psihologie Industrială și Organizațională

Copyright © APIO, 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software